• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Publications

Collective volumes: 

Tsaritsyno. Attractions with History / Eds. Samutina Natalia, Stepanov Boris 
Tsaritsyino: attraktsion s istoriey / Kollektivnaya monografiya; otv. red. N.V. Samutina, B.E. Stepanov. — M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2014. — 464 s.: il.

Micro-urbanism. City in Details / Eds. Brednikova Olga, Zaporozhets Oksana
Mikrourbanizm. Gorod v detalyah / Sb. statey; pod otv. redaktsiey O. Brednikovoy, O. Zaporozhets. — M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2014. — 352 s.: il.

Investigations on Giambattista Vico in the Third Millenium. New Perspectives from Brazil, Italy, Japan and Russia (Mosca, 30-31/05/ 2013) / Eds. F. Lomonaco, J. Ivanova. Roma: Aracne editrice, 2014.

The Russian Professors, the Makers of Statuses and Meanings / Ed. E. Vishlenkova, I. Savelieva. 
Soslovie russkih professorov. Sozdateli statusov i smislov. Ed. E.A. Vishlenkova, I.M. Savelieva. — M.: HSE, 2013. Summary and contents.

The Status of the Document/ Ed. I. Kaspe.
Status dokumenta: Okonchatelnaia bumazhka ili otchuzhdennoe svidetelstvo? Ed. I.M. Kaspe. — M.: NLO, 2013. Summary and contents.

Polemic Culture and the Structure of Scientific Text in the Middle Ages and Early Modern Period / Ed. J. Ivanova.
Polemicheskaya kultura i struktura nauchnogo teksta v Srednie veka i rannee Novoe vremya. Otv. red. J.V. Ivanova; nauch. red. J.V. Ivanova, P.V. Sokolov. — M.: ID VShE, 2012. Summary and contents.

Historical Culture of the Russian Empire: Formation of Representation of the Past / Ed. A. N. Dmitriev.
Istoricheskaya kul'tura imperatorskoi Rossii: formirovanie predstavlenii o proshlom / Otv. red. A.N. Dmitriev. M.: ID VShE, 2012. Summary and contents.

Non-Classical Heritage. Andrei Poletayev / Ed. I. Savelieva.
Neklassicheskoe nasledie. Andrei Poletayev / Savelieva I. M. (Red.) M.: ID VShE, 2011. — 704 s.

History of Italian Literature. Vol. 2. Renaissance. Book 2. Il Cinquecento / Ed. M. L. Andreev  
Istorija literatury Italii. T. 2. Vozrozhdenie. Kn. 2. Il Cinquecento. M.: IMLI RAN, 2010. - 720 s. Title and contents (in Italian).  

National Social Sciences and the Humanities in the World Context: Russia and Poland / Eds. J. Axer, I. Savelieva
Natsional'naya gumanitarnaya nauka v mirovom kinekste: opyt Rossii i Pol'shi . Moscow: GU–VShE, 2010. - 368 s.
[Polish edition:] Humanistyca krajowa w kontekście światowym: doświadczenie Polski i Rosji. Red. Jerzy Axer i Irina Sawieliewa. W., wyd. DG, 2011. Contents

Culture of Interpretation before the Modern Time / Eds. J. V. Ivanova, A. M. Rutkevich
Kul'tura interpretacii do nachala Novogo vremeni. M.: GU-VShE, 2009. - 463 s.

Classics in the Modern Social Sciences and the Humanities / Eds. I. M. Savelieva, A. V. Poletayev
Klassika i klassiki v social'nom i gumanitarnom znanii. M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2009. – 536 s.

Sociological Theory: History, Contemporaneity, Perspectives / Ed. A. F. Filippov
Sociologicheskaja teorija: istorija, sovremennost', perspektivy. SPb.: Vladimir Dal', 2008.  

History of Italian Literature. Vol. 2. Renaissance. Book 1. The century of Humanism / Ed. M. L. Andreev  
Istorija literatury Italii. T. 2. Vozrozhdenie. Kn. 1. Vek gumanizma. M.: IMLI RAN, 2007.   

Science-Fiction Cinema. Episode One / Ed. N. V. Samutina
Fantasticheskoe kino. Epizod pervyj. M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2006. 408 s.

Phenomenon of the Past / Eds. I. M. Savelieva, A. V. Poletayev
Fenomen proshlogo. M.: GU-VShE, 2005. 476 s.

 

Monographs:
Fayer V. V. The Birth of Philology.
Rozhdenie fililogii. M.: University of Dm. Pozharskij, 2013.

Ivanova J., Sokolov P. Besides Descartes: Thinking of Method in European Intellectual Culture of Early Modern Period.
Krome Dekarta: razmyshlenia o metode v intellektualnoi kulture Evropy rannego Novogo vremeni. M.: «Kvadriga», 2011. - 304 s. 

Rezvykh P. V., Ziche P. Sygkepleriazein. Schelling und die Kepler-Rezeption im 19. Jahrhundert. Stuttgart: Fromann-Holzboog, 2013. 299 S. Summary (in German).

Vishlenkova E., Galiulina R., Il'ina K. Russian Professors: University Corporativism Or Professional Solidarity.
Russkie professora: universitetskaya korporativnost' illi professional'naya solidarnost'. M.: NLO, 2012. 650 s. Summary and contents.

Vishlenkova E. A. Visual Ethnography in an Empire, or 'Not Everyone Can Discern a Russian'. 
Vizual'noe narodovedenie imperii, ili «Uvidet' russkogo dano ne kajdomu» M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2011. 384 s. Summary and conents.

Andreev M. L. Classical European Comedy: Structure and Form 
Klassicheskaya evropeiskaya komediya: struktura i formy. M., RGGU, 2011. 234 s.

Repina L. P. History on the Edge of 20th—21th Centuries: Social Theories and Historiographical Practice.
Istoricheskaya nauka na rubeje XX – XXI vv.: social'nye teorii i istoriograficheskaya praktika. M.: «Krug'», 2011. 560 s.

Savelieva I. M., Poletayev A. V. Classical Heritage
Klassicheskoye naslediie. M.: GU-VShE, 2010. - 336 s.

Fayer V. V. Alexandrian Philology and Homeric Hexameter.
Alexandijskaja fililogia i gomerovskij gekzametr. M., University of Dm. Pozharskij, 2010. - 255 s. Summary.

Repina L. P. New History and Social History. 
“Novaya istoricheskaya nauka” i sozial'naya istoriya. Izd. 2-e, ispr. i dop. M.: LKI, 2009. - 320 s.  

Poletayev A. V., Savelieva I. M. “Kondratiev Cycles” in Historical Retrospect
"Tsikly Kondrat'eva" v istoricheskoj retrospektive. 2-e ispr. izd. M.: Justicinform, 2009. – 272 s.  

Andreev M. L. Italian Literature. Themes and Charachters
Literatura Italii. Temy i personazhi. M.: RGGU, 2008.

Savelieva I. M.,  Poletayev A. V. Social representations of the Past, or Do Americans Know History.
Social'nye predstavlenija o proshlom, ili Znajut li amerikantsy istoriju. M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2008, 456 s.

Vishlenkova E. A., Malisheva S. Yu., Salnikova A. A. Culture of Everyday Life of the Provincial City: Kazan and its inhabitants (XIX-XX cc.)  
Kultura povsednevnosti provintsialnogo goroda: Kazan I kazantsi (XIX-XX veka) Kazan, 2008. 484 p.

Filippov A. F. Sociology of Space
Sociologija prostranstva. SPb.: Vladimir Dal', 2008.  

Kamenskii A. B. 18th Century Russia.
Rossija v XVIII veke. M.: AST-Astrel', 2006.

Kamenskii A. B. Daily Life of Russian Townsmen: Anecdotes from 18th Century Provincial Life.
Povsednevnost' russkikh gorodskikh obyvatelej: Istoricheskie anekdoty iz provincial'noj zhizni XVIII veka. M.: RGGU, 2006. 403 s.

Rutkevich A. M. Conservatives of the 20th Century
Konservatory XX veka. M.: RUDN, 2006.

Savelieva I. M., Poletayev A. V. History and Time: In Search of the Lost.
Istorija i vreme: v t"rsene na izgubenoto. Per. B. Penchev, Kh. Karastojanov. Sofija: Stigmati, 2006, 716 s. Summary and contents.

Vishlenkova E. A., Malisheva S. Yu., Salnikova A. A. Terra Universitatis: Two century of University Culture in Kazan. 
Terra Universitatis:Dva veka universitetskoi kulturi v Kazani. Kazan, 2005. 500 p.

Levinson K.A. Beamte in Städten des Reiches im 16. und 17. Jahrhundert (Unter besonderer Berücksichtigung der Freien Reichsstadt Augsburg). Halle/Saale, Hallescher Verlag, 2004.

Vishlenkova E. A. Kazan University of Alexander I Epoch. 
Kazanskii universitet alexandrovskoi erokhi. Kazan, 2003. 267 p.

Savelieva I. M., Poletayev A. V. Knowledge of the Past: Theory and History. 2 vols. V. 1: Construction of the Past. V. 2: Images of the Past.
Znanie o proshlom: teoriya i istoriya. V 2-h t. T. 1: Konstruirovanie proshlogo. T. 2: Obrazy proshlogo. SPb.: Nauka, 2003, 2006. 632 p.; 751 p.

 

Books edited:
Dmitriev A.N. (ed.) “The Schedule of Changes”: The Essays on Educational and Research Policy in Russian Empire and in the Soviet Union (1890-1940). 

Raspisanie peremen: ocherki po istorii obrazovatel'noi i nauchnoi politiki v Rossiiskoi imperii i SSSR. M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2012. 896 s. 

Andreev M. L. (ed.) The Song of the Albigensian Crusade
Pesn' o krestovom pohode protiv al'bigoicev. M., Ladomir, «Literaturnye pamyatniki», 2011. 440 s.

Repina L. P. (ed.). Intellectual Culture and Communities of Scholars in Early Modern Europe
Intellektual'naya kul'tura i uchenye soobschestva Evropy v Novoe vremya / Pod red. L.P. Repinoi. M.: IVI RAN, 2011. [Dialog so vremenem. Vyp. 36]. 432 s.

Repina L. P. (ed.). Science of History Today: Theories, Methods, Prospects
Istoricheskaya nauka segodnya: teorii, metody, perspektivy / Red. L. P. Repina. M.: Izdatel'stvo LKI, 2011.

Repina L. P. (ed.). History through Personality: Historical Biography Nowadays
Istoriya cherez lichnost': istoricheskaya biografiya segodnya / Pod red. L.P. Repinoi. 2-e izd.M.: «Kvadriga», 2010. 720 s.

Repina L. P. (ed.). Images of Time and Historical Representations: Russia - East - West / Ed. L.P.Repina
Obrazy vremeni i istoricheskie predstavleniya: Rossiya – Vostok – Zapad / Pod red. L.P. Repinoi. M.: «Krug'», 2010. 960 s.

Repina L. P. (ed.). In the Shadow of the Mighty of the Earth: Images and Fates
V teni velikikh: obrazy i sud'by / Serija «Chelovek vtorogo plana v istorii». SPb.: Aletejja, 2010.

Petrova M. S., Repina L. P. (eds.). Intellectual Traditions of Antiquity and the Middle Ages
Intellektual'nye tradizii Antichnosti i Srednih Vekov. M.: Krug', 2010. 720 s. Summaries and contents.

Maurer T., Dmitriev A. (eds.). University and City in Russia at the beginning of the XX century
 Universitet i gorod v Rossii v nachale XX veka. M.: NLO, 2009. 783 s.

Prokhorova I., Dmitriev A., Kukulin I. (eds.). Anthropology of Revolution
Antropologiya revolyuzii. Sb. statey. M. NLO, 2009. 496 s.

Repina L. P. (ed.). History of ideas and “breeding by history”: Vladimir Ivanovich Guerier
Istoriya idey i vospitanie istoriey: Vladimir Ivanovich Ger'e. M.: IVI RAN, 2008. 352 s.

Repina L. P. (ed.). Dialogues with time: Memory of the past in historical context
Dialogi so vremenem: pamyat' o proshlom v kontekste istorii. M.: Krug', 2008. 800 s.

Repina L. P., Stogova A. V., Souprianovich A. G. (eds.). Marriage and family in the gender history perspective
Brak i sem'ya v kontekste gendernoy istorii. [Dialog so vremenem. Vyp. 23]. M.: Izdatel'stvo LKI, 2008. 400 s.

Kamenskii A. B. (ed.). Catherine II: The Art of Government
Ekaterina II: Iskusstvo upravlyat'M.: Fond Sergeya Dubova, 2008.  

Repina L. P. (ed.). Time - History - Memory: Historical Consciousness in Cultural Space
Vremja - Istoria - Pamjat': Istoricheskoje soznanije v prostranstve kultury. M.: IVI RAN, 2007. 320 s.

Repina L. P. et al. (ed.). Gender and Society in History
Gender i obschestvo v istorii. SPb.: Aletheia, 2007. 694 s.

Repina L. P. et al. (ed.). Individual, society, power in the context of gender history.
Individ, obshhestvo, vlast' v kontekste gendernojj istorii / Pod red. L. P. Repinojj, A. V. Stogovojj, A. G. Suprijanovich. M.: Izdatel'stvo LKI, 2007. [Dialog so vremenem. Vyp. 19]. 400 s. 

Repina L. P. (ed.). Historical myths and ethno-national identity.
Istoricheskie mify i ehtnonacional'naja identichnost' / Pod red. L. P. Repinojj. M.: Iz-datel'stvo LKI, 2007. [Dialog so vremenem. Vyp. 21]. 416 s.

Kamenski A.B. (ed.). Catherine the Great: The Façade and the Backyard of the Empire
Ekaterina II: Fasad i zadvorki imperii. M., 2007.

Repina L. P. (ed.). History and Memory: European Historical Culture Before the Modern Age
Istoria i pamjat': istoricheskaja kul'tura Evropy do nachala Novogo vremeni. M.: Krugh, 2006. 768 s.

Repina L. P. (ed.). Тimofei Nikolajevich Granovsky: Idea of Universal History
Тimofei Nikolajevich Granovsky: ideja vseobsvhej istorii. M.: IVI RAN, 2006. 282 s.

Andreev M. L. (ed.). Tirant Belyj
Tirant Belyj ("Literaturnye pamjatniki") . M.: Ladomir, 2005.

Repina L. P. (ed.). New Image of Historical science in the Age of Globalization and Informatization
Novyj obraz istoricheskoj nauki v vek globalizacii i informatizacii. M. : IVI RAN, 2005, 288 s.

Repina L. P. (ed.). History Through Person: Historical Biography Today
Istorija cherez lichnost': istoricheskaja biografija segodnja. M. : Krug, 2005. 720 s.

Repina L. P. (ed.). "Chain of Times": problems of Historical Consciousness
"Cep' vremen": problemy istoricheskogo soznanija. Pamjati professora M. A. Barga. M.: IVI RAN, 2005. 256 s.

Ermachenko I. O. , Repina L. P. (eds.). Peace and War: Cultural Contexts of Social Aggression
Mir i vojna: kul'turnye konteksty social'noj agressii. M. : IVI RAN, 2005. 266 s.

Rutkevich A. M., Vdovina I. M. (eds.). Philosophers of the 20th Century
Filosofy XX veka. V 2-kh kn. 2-e pererab. izd. M. : Iskusstvo XXI vek, 2004 [1999], 343 s.; 367 s.

Mogil'nickij B. G., Nikolaeva I. Yu., Repina L. P. (eds.). Interdisciplinary Synthesis in History and Social Theories
Mezhdisciplinarnyj sintez v istorii i social'nye teorii. M. : IVI RAN, 2004. 168 s.

Repina L. P. (ed.). Interdisciplinary Approaches to the Research of the Past
Mezhdistciplinarnye podhody k izucheniyu proshlogo. M.: Aspect Press, 2003.

Repina L. P. (ed.). Images of the Past and Collective Identity in Pre-Modern Europe
Obrazy proshlogo i collectivnaya identichnost' v Evrope do nachala Novogo vremeni. M.: Krug, 2003.

Andreev M. L., Gurevich A. Ya., Shumilova Ye. P. (eds.). Man - Culture - History
Chelovek - Kul'tura - Istoria. K semidesiatiletiu M. L. Batkina. M.: RGGU, 2002, 404 s.

  

Textbooks:
Savelieva I. M., Poletayev A. V. Theory of Historical Knowledge

Teorija istoricheskogo znanija (uchebnoe posobie dlja vuzov). SPb.: Aleteia; M.: GU-VShE, 2008, 523 s.

Repina L. P. et al. The Early Modern Times: A Reader
Rannee novoye vremya: kniga dlja chtenija po istorii. M.: AST - Astrel', 2007. 

Repina L. P. et al. The Middle Ages: A Reader
Srednie veka: kniga dlja chtenija po istorii. M.: AST - Astrel', 2006.

Repina L. P. et al. The Middle Ages
Srednie veka. (Vsemirnaja istorija dlja shkol'nikov i studentov). M.: OLISS, Eksmo, 2006.

Repina L. P., Souprianovich A. G. The Reading-book for Gender History. The Middle Ages. Vol. 1-3.
Khrestomatija po gendernoj istorii. Zapadnoevropejskoe srednevekov'e. T. 1-3. M.: IVI RAN, 2006.

Savelieva I. M., Poletayev A. V. Sociology of Knowledge About the Past.
Sociologija znanija o proshlom (uchebnoe posobie dlja vuzov). M.: GU-VShE, 2005, 344 s.

Zvereva G. I., Paramonova M. Yu., Repina L. P. History of Historical Knowledge 
Istorija istoricheskogo znanija: Posobie dlja vuzov. M.: Drofa, 2004. 288 s. 2nd ed. M.: Drofa, 2006. 3d ed. M.: Drofa, 2008. 

Vishlenkova E. A., Smikov Yu. I. XIX-century Russian History: Course of lectures. 
Istorija Rossii XIX veka: kurs lektsiji. Kazan, 2003.

Repina L. P. Women and Men in History: New View of the European Past
Zhenshiny i muzhchiny v istorii: novaya kartina evropeiskogo proshlogo. M.: ROSSPEN, 2002. 


 

Have you spotted a typo?
Highlight it, click Ctrl+Enter and send us a message. Thank you for your help!
To be used only for spelling or punctuation mistakes.